Op dit moment kun je 2.615.940 producten vergelijken

Muc-Off Kettingolie dry lube 120ml

16.99

Gevarenaanduidingen

H220:Zeer licht ontvlambaar gas, H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp, H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P210:Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken, P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten, P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden, P261:Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket), P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., P405:Achter slot bewaren, P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Afmetingen

4 x 18 cm

Breedte

4 cm

Hoogte

18 cm

Afmetingen inclusief verpakking

17,5 x 4 x 3,8 cm (lxbxh)

Gewicht

143 g

In de doos

smeermiddel

Geslacht

Voor unisex

Kleur

Zwart

Inhoud

120 liter

EAN

5037835966008

Gebruik in type voertuig

Fiets

Percentage Salpeterzuur HNO3

0 %

Type fietsonderhoudsmiddel

Smeermiddel

Categorieën

Sport Fietsen & Accessoires Onderhoud & Reparatie Fiets onderhoudsmiddelen Auto & Motor Auto-onderhoud Olien & Vloeistoffen Smeermiddelen Alle sporten Wielrennen Onderhoud & reparatie Fietsonderhoudsmiddelen Mountainbiken Onderhoud & reparatie Fietsonderhoudsmiddelen

Merk

Muc-Off

Select-bezorgopties

Vandaag Bezorgd, Vandaag Ophalen, Avondbezorging, Zondagbezorging, Gratis verzending

Laatste prijs update: december 7, 2023 10:07 am Meer informatie
SKU: 9200000074988832 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Muc-Off Dry Lube, is een diep doordringend, lang houdend P.T.F.E ketting smeermiddel. Ontwikkelt om extreme omstandigheden te doorstaan, waar andere normale smeermiddelen zouden worden vernietigd. DRY LUBE smeermiddels is een veelzijdig droog weer ketting smeermiddel dat moderne diepdoordringende kwaliteiten heeft, zodat het smeermiddel diep in het binnenste van de schakel doordringt.

Muc-Off Kettingolie dry lube 120ml
Muc-Off Kettingolie dry lube 120ml
Mangroove.nl
Logo