Op dit moment kun je 2.615.940 producten vergelijken

Elja Ruitenontdooier | 1L spray

9.90

Gevarenaanduiding H-zinnen

H226:Ontvlambare vloeistof en damp, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H373:Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

Signaalwoord

Waarschuwing

Aantal stuks in verpakking

1

Spray geschikt voor

Ruiten

Type dispenser

Spray

Verpakking breedte

50 mm

Verpakking hoogte

180 mm

Verpakking lengte

70 mm

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P210:Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P370+P378:In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide, P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

7446051179181

Categorieën

Auto & Motor Autoaccessoires Exterieuraccessoires Ruitontdooisprays

Merk

Merkloos, Sans marque

Select-bezorgopties

Gratis verzending

Laatste prijs update: november 29, 2023 10:04 pm Meer informatie
SKU: 9300000070948122 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Verwijdert heel snel alle sneeuw en ijs van autoruiten.

  • Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen.
  • Krabben wordt overbodig.
  • Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief.

Hoe gebruik ik ELJA RUITENONTDOOIER?

Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen. Krabben wordt overbodig.

Elja Ruitenontdooier | 1L spray
Elja Ruitenontdooier | 1L spray
Mangroove.nl
Logo